Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Livnu

Javni natječaj za prijem vježbenika

28.05.2021.

Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br.1/14 i 5/16) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“ br.8/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Livnu, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Općinski sud u Livnu i to:

- Vježbenik u sudu - diploma visokog obrazovanja – VII stupanj pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog studiranja-pravne struke 1 - (jedan) izvršitelj.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kao i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Livnu i Planom prijema vježbenika u Općinskom sudu u Livnu broj: 068-0-Su-21-000 557/1 od 27.04.2021. godine:
- diploma visokog obrazovanja – VII stupanj pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog
(240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog studiranja-pravne struke.

Radni odnos vježbenika zasniva se na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma i /ili ekvivalencija stručnog naziva u BiH, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.god.).
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VSS - VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje/dokaz visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
4. druga dokumentacija u skladu sa člankom 12. stavak (8) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, na temelju koje kandidat može ostvariti prioritet za zapošljavanje sukladno posebnim propisima,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Kantonu 10, ul. Gabrijela Jurkića 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Kantonu 10
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za prijem vježbenika u
Općinski sud u Livnu broj: 14-30-8-120/21"


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

javni-natjecaj-slika.jpg