• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opće informacije

  Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Livnu utvrđena su radna mjesta, opis radnih mjesta, broj radnika, stručna sprema radnika i drugi uvjeti koje radnici moraju da ispunjavaju. Ovisno od potrebe posla, Predsjednik suda može raspisati natječaj ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa u sudu na određeno ili na neodređeno vrijeme. Raspisani natječaj ili javni oglas objavljuje se javno putem medija.
  Opći uvjeti za kandidata su:

         - da je državljanin Bosne i Hercegovine,
         - da je stariji od 18 godina,
         - da ima opću zdravstvenu sposobnost,
         - da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetama dostojan ugleda državnog službenika,
         - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu i
         - da ispunjava druge uvjete utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.
  Posebni uvjeti za kandidata su:
       - da posjeduje odgovarajuću školsku spremu,
       - da posjeduje odgovarajuće radno iskustvo i
       - da ima položen pravosudni ili stručni ispit.

  Opis poslova i uvjeti za prijem u radni odnos sudskog ovršitelja, a kako je propisano u pravilniku o unutarnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta:
  Opis poslova:
         - provodi sve ovrhe bez odgode onim redom kojim su predmeti dodijeljeni u rad, ako Zakonom nije drukčije određeno,
        - svim ovršnim radnjama sačinjava zapisnike koje predaje ovršnom sucu odnosno stručnom suradniku, uz koji prilaže eventualne potvrde o naplaćenim iznosima za vrijeme provedbe ovršnih radnji,
        - obavlja sve radnje prinudne ovrhe i osiguranja prema odredbama Zakona o ovršnom postupku, što podrazumijeva izlaske na lice mjesta, popisivanje i sačinjavanje odgovarajućih zapisnika,
        - za svaku ovršenu naplatu u novcu izdaje priznanicu u tri primjerka uz naznačavanje naplaćenog iznosa na račun određene ovršne tražbina i stavljanje datuma i potpisa,
         - postupa po naredbama suca u ovrsi koje su date kroz CMS,
         - bez odgode predaje u računovodstvo suda sve vrijednosne papire, dragocjenosti i gotovinu koje mu je ovršenik predao ili koje je sam oduzeo, osim ako navedene stvari nije uručio tražitelju ovrhe,
        - upućuje stranke na uplate i kontrolira uplate stranaka u ovršnom postupku, - vodi odgovarajuće evidencije o ovršnim predmetima, uplatama u svezi ovršnih predmeta,
        - sačinjava službena izvješća o obavljenim zadacima, - obavlja poslove u svezi ažuriranja predmeta ovrhe
        - obavještava šefa računovodstva i suca u ovršnom postupku o obavljenim uplatama i položenim depozitima stranaka u ovršnom postupku
         - vrši i druge poslove temeljem izdanih naredbi od strane izvršnog suca Za svoj rad odgovara šefu sudske pisarnice kao i ovršnim sucima i stručnim suradnicima po čijim naredbama postupa u ovršnom postupku.

  Uvjeti: SSS - IV stupnja, Gimnazija, Ekonomska, Upravna škola, Elektro-tehnička škola, Šumarska škola, Informatička škola, Turistička škola, najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva u struci nakon stjecanja školske spreme, položen stručni ispit za namještenike, poznavanje rada na računalu.

  Sve zamolbe za prijem u radni odnos predaju se u prijemnu kancelariju Općinskog suda u Livnu, ured broj 115.

  506 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1