• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske pristojbe

  23.07.2010.

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske pristojbe po odredbama Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 5/2013), kao i Tarifama sudskih pristojbi koje su njegov sastavni dio.
  Pristojbe se plaćaju:
  1. u parničnom postupku,
  2. u izvanparničnom postupku,
  3. u izvršnom postupku,
  4. u ostavinskom postupku,
  5. u zemljišnoknjižnom postupku,
  6. u krivičnom postupku po privatnoj tužbi,
  7. u postupku u upravnim sporovima,
  8. u postupku upisa u sudski registar,
  9. u postupku prisilne nagodbe, stečaja i likvidacije i
  10. u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

  Pristojbe propisane ovim Zakonom dužna je platiti osoba na čiji se zahtjev ili u čijem se interesu poduzimaju radnje propisane zakonom.
  Pristojbu za podneske ili zapisnike koji ih zamjenjuju, dužna je platiti osoba koja ih podnosi ili osoba na čiji se zahtjev sastavlja zapisnik.
  Za odluke prvostupanjskog suda pristojbu je dužan platiti tužitelj ili predlagatelj, a za sudsku nagodbu obje stranke, osim ako se drukčije ne dogovore.
  Kada su, prema ovom Zakonu, dvije ili više osoba obvezne zajedno platiti pristojbu, njihova je obveza solidarna.

  Obveza plaćanja pristojbe, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, nastaje:
  1. za podneske (tužbe, pravne lijekove, pri-jedloge za izvršenje i dr) - u trenutku kada se predaju, a za podneske dane na zapisnik - kada je zapisnik dovršen,
  2. za sudske prijepise - kada se zatraže,
  3. za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije nazočna objavljivanju ili ako odluka nije objavljena, kada se stranci ili njezinom zastupniku dostavi prijepis odluke,
  4. za sudske nagodbe - kada se zaključe,
  5. za rješenja o nasljeđivanju - kada postanu pravomoćna,
  6. u postupku prisilne nagodbe, stečaja i likvidacije - donošenjem odluke o glavnoj diobi ili donošenjem rješenja o odobrenju prisilne nagodbe,
  7. za ostale radnje - kada se zatraži njihovo poduzimanje ili kada sud započne postupati.

  Od plaćanja pristojbi oslobođeni su:
  1. Hercegbosanska županija i tijela županijske vlasti.
  2. osobe i tijela u obavljanju javnih ovlasti,
  3. posloprimci u radnim sporovima,
  4. invalidi domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
  5. supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
  6. supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
  7. prognanici i izbjeglice, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
  8. imatelji socijalnih iskaznica, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, umirovljenici koji primaju zaštitni dodatak,
  9. humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti.

  Strana država oslobođena je od plaćanja pristojbi, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.

   

  Plaćanje sudskih pristojbi iz inozemstva

   

  PAYMENT INSTRUCTIONS

   

  Payment should be effected as follows:

   

  Benefiaciary bank: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

  Swift code: RZBABA2S

  Address: ZMAJA OD BOSNE BB SARAJEVO BIH

   

  DETAILS OF BENEFICIARY:

   

  Iban code: BA391610200033560061

  Full beneficiary name: MINISTARSTVO FINANCIJA HB ŽUPANIJE

  Full beneficiary address: ZVONIMIROVA BB TOMISLAVGRAD

   

  Stranke iz inozemstva mogu izvršiti uplatu javnih prihoda iz inozemstva u korist JRR depozitnog računa Hercegbosanske županije broj: 1610200033560061

  NAPOMENA:

  1. Proračunski korisnik po čijem nalogu se vrši uplata dužan je dati sve podatke za uplatu iban račun BA391610200033560061 na koji se uplaćuje, budžetsku organizaciju i šifru općine proračunskog korisnika kome se uplaćuje, vrstu prihoda, broj predmeta na koji se odnosi uplata, broj fakture i drugo.

  2. Banka kod koje se vrši uplata obvezna je upisati sljedeće podatke:

  U polju SWIFTA:

  50: Ime uplatitelja, adresa uplatitelja

  59: Iban račun na koji se uplaćuje BA391610200033560061, MINISTARSTVO FINANCIJA HB ŽUPANIJE, Zvonimirova bb Tomislavgrad

  70: naziv proračunskog korisnika, ID broj Ministarstva financija 4281097760008 , šifra općine proračunskog korisnika kome se uplaćuje, vrsta prihoda, proračunska (budžetska) organizacija, broj predmeta na koji se odnosi uplata, broj fakture i drugo.

  VAŽNA NAPOMENA: u polju 70 dozvoljen unos 35 karaktera u 4 reda računajući razmake, a za ispravno knjiženje su neophodni svi gore spomenuti podaci

  71A: OUR - uplatitelj plaća sve troškove (konverzija, bankarska provizija i drugo).

  3. Raiffeisen bank d.d. Sarajevo dužna je:

  Obraditi SWIFT i uplatu evidentirati u konvertibilnim markama na depozitni račun Hercegbosanske županije broj:1610200033560061 na način propisan Pravilnikom za uplatu javnih prihoda, vodeći računa da se vidi inicijalni uplatitelj i na izvodu i na fajlu.

  Pristojba za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK)
  (Zakon o sudskim pristojbama - NN HBŽ 05/2013)
   
  (1) Za zahtjev kojim se traži izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK) putem pošte plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM.
  (2) Za zahtjev koji stranka dostavi putem elektronske pošte kojim se traži izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK) plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM. Zahtjev dostavljen na ovaj način mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom.
  (3) Sud nije dužan izdati Jedinstveni pristupni koda (JPK) ukoliko stranka uz zahtjev nije dostavila i dokaz o uplati sudske pristojbe.
  (4) Plaćanju pristojbe iz stavka (1) i (2) ovog Tarifnog broja podliježe i svaki naknadni zahtjev kojim se dopunjava ili mijenja prvobitni zahtjev, kao i svako ponovno traženje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK).
  (5) Pristojba za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK) se ne naplaćuje u slučaju osobnog preuzimanja Jedinstvenog pristupnog koda (JPK) u pisarnici suda

  (Modul za pristup predmetima pomoću interneta)

  (1) Modul za pristup predmetima pomoću interneta omogućava strankama, zakonskim zastupnicima i punomoćnicima, a po odluci suca i drugim sudionicima u postupku (u daljnjem tekstu: stranke) autorizirani pristup podacima evidentiranim u CMS, korištenjem broja predmeta i jedinstvenog pristupnog koda (u daljnjem tekstu: JPK), odnosno korištenjem korisničkog računa.

  (2) JPK se izdaje za sve vrste predmeta osim za predmete kaznenog referata.

  (3) JPK je validan u svim fazama predmeta.

  (4) JPK važi do dana arhiviranja predmeta u kojem je izdan.

  (5) JPK omogućava pristup svim dokumentima u predmetu, sa iznimkom internih dokumenata i odluke suda do trenutka evidentiranja povratnice o urednom uručenju odluke stranci.

  (Jedinstveni pristupni kod i korisnički račun)

  (1) JPK se formira na temelju broja predmeta i identifikatora stranke unutar CMS-a i omogućava pristup samo određenom pojedinačnom predmetu.

  (2) Korisnički račun omogućava pristup većem broju predmeta u koje stranka, sukladno zakonu, ima pravo uvida i za koje raspolaže JPK-om, a koji se pridružuju korisničkom računu imatelja.

  (Zahtjev za izdavanje JPK)

  Zahtjev za izdavanje JPK-a može se podnijeti:

  a) osobno, u prijemnom uredu suda,

  b) poštom,

  c) elektroničkom poštom.

  (Izdavanje JPK-a na usmeni zahtjev)

  (1) Prilikom zaprimanja dokumenta, referent za unos podataka obvezan je upoznati stranku o mogućnosti izdavanja JPK-a za pristup predmetu internetom.

  (2) Prilikom izdavanja JPK-a identitet stranke se utvrđuje uvidom u identifikacijski dokument.

  (3) Za svaki izdani JPK izdaje se potvrda koju potpisuje stranka. Dio potvrde s potpisom stranke ulaže se u spis.

  (Forma zahtjeva za izdavanje JPK-a)

  (1) Zahtjev za izdavanje JPK –a iz članka 119. točka b) i c) podnosi se na obrascu broj 2. koji je sastavni dio ovog pravilnika i obvezno sadrži sljedeće podatke:

  a) ime i prezime podnositelja zahtjeva,

  b) ime jednog roditelja,

  c) mjesto i datum rođenja,

  d) adresu i mjesto stanovanja,

  e) JMB i broj osobne iskaznice,

  f) broj identifikacijskog dokumenta za strance,

  g) broj predmeta za koji se zahtijeva JPK, ako se zahtjev podnosi nakon pokretanja postupka,

  h) oznaku načina na koji će JPK biti dostavljen,

  i) adresu na koju će JPK biti dostavljen stranci,

  j) vlastoručan ili kvalificirani elektronički potpis podnositelja zahtjeva,

  k) izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka.

  (Izdavanje JPK-a koji se dostavlja strankama poštom)

  (1) Zahtjev za izdavanje JPK-a stranka može podnijeti poštom i u tom slučaju stranci će JPK biti dostavljen na isti način.

  (2) JPK koji se dostavlja poštom, kreira referent za unos podataka.

  (3) Referent za unos podataka popunjava formu za izdavanje JPK-a podacima koji su dostavljeni u zahtjevu, kreira JPK-a i tiska potvrdu, kao i dostavnicu na ime stranke za koju se izdaje.

  (4) JPK, zajedno s dopisom o dostavljanju istog i potvrdom o prijemu dokumenta, dostavlja se službeniku za otpremu pošte.

  (5) Zahtjev za izdavanje JPK-a i povratnica ulažu se u spis.

  (6) U slučaju da JPK ne bude uredno uručen stranci, referent proglašava isti nevrijedećim  nakon prijema povratnice.

  (Dostava JPK-a strankama elektroničkom poštom)

  (1) Zahtjev za izdavanje JPK-a stranka može podnijeti elektroničkom poštom, i u tom slučaju stranci će JPK biti dostavljen na isti način. Zahtjev dostavljen na ovaj način mora biti potpisan kvalifikciranim elektroničkim potpisom.

  (2) Referent ovlašten za potpisivanje elektroničkih dokumenata ovjerava potvrdu kvalificiranim elektroničkim potpisom i istu dostavlja podnositelju zahtjeva elektroničkom poštom na navedenu adresu.

  (3) Nakon što dobije urednu povratnicu, referent ovjerava povratnicu i dostavlja je referentu za upravljanje predmetima kako bi ista bila uložena u spis.

  (Povjerljivost JPK-a)

  (1) JPK se izdaje isključivo strankama i ne smije biti dostupan trećim osobama.

  (2) Stranke, uposlenici suda ovlašteni za izdavanje JPK-a, te uposlenici IKT odjela koji imaju pristup istim, dužni su čuvati povjerljivost ovih podataka.

  (3) Uz dodjelu JPK-a stranci, uposlenici suda su dužni upozoriti stranku na okolnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka, a upozorenje je obvezno sadržano i u potvrdi.

  (4) Uposlenici IKT odjela i uposlenici sudova nisu odgovorni za posljedice nastale nesavjesnim postupanjem stranaka u pogledu čuvanja podataka o JPK-u i korisničkom računu.

  (Praćenje pristupa)

  Svaki pristup korisnika Modulu bit će evidentiran i pohranjen u bazi podataka u svrhu praćenja aktivnosti korisnika i naknadnog izvješćivanja.

  (Naknada za izdavanje JPK-a)

  (1) Naknada za izdavanje JPK-a se ne naplaćuje, ukoliko se isti preuzima osobno u prostorijama suda.

  (2) Naknada za izdavanje JPK-a, koji se dostavlja pomoću pošte ili elektroničkom poštom, naplaćuje se sukladno Zakonu o pristojbama koji se primjenjuje u sudu koji izdaje JPK.

  (3) Sud nije dužan izdati JPK ukoliko stranka uz pisani zahtjev za izdavanje JPK-a nije dostavila dokaz o uplati pristojbe.

  • 1 - 1 / 1
  • 1