• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Livnu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Stvarna nadležnost Općinskog suda:

  1) U kaznenim predmetima:
     a) da u prvom stupnju sudi:
   - za kaznena djela za koja je Zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugoga suda;
  - za kaznena djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskoga suda;
  - za kaznena djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud;
  - u svim kaznenim postupcima protiv maloljetnika;
    b) da postupa tijekom istrage i nakon podizanja optužnice, sukladno Zakonu;
    c) da odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima, kada je to Zakonom predviđeno;
    d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na temelju sudske odluke i
    e) da postupa po molbama za pomilovanje, sukladno Zakonu.

  2) U građanskim predmetima da u prvom stupnju sudi:
    a) u svim građanskim sporovima i
    b) u izvanparničnom postupku.

  3) U prekršajnim predmetima da u prvom stupnju sudi:
    a) u svim prekršajnim predmetima i
    b) odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.

  4) U gospodarskim predmetima, općinski sudovi koji imaju gospodarska odjeljenja, u prvom stupnju sude
    a) u sporovima koji se odnose na prava i obveze po osnovi pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama te na prava i obveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravna osoba ili fizička osoba koja, u svojstvu samostalnoga poduzetnika ili u drugome svojstvu, obavlja gospodarsku ili drugu registriranu djelatnost u obliku osnovnog ili dopunskog zanimanja;
   b) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu morem i unutarnjim vodama te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
   c) u sporovima koji se odnose na zrakoplove te u sporovima na koje se primjenjuje zrakoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
   d) sporove iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijskog vlasništva; 
   e) sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;
   f) u postupku stečaja i likvidacije, sukladno Zakonu, kao i u svim sporovima koji nastanu u tijeku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.

  5) U drugim predmetima:
   a) da provodi ovršni postupak, ako Zakonom nije drukčije propisano;
   b) da određuje mjere osiguranja, ako Zakonom nije drukčije propisano;
   c) da rješava u posebnim postupcima, ako Zakonom nije drukčije propisano;
   d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove, sukladno Zakonu;
   e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
    f) da obavlja poslove međunarodne pravne pomoći, ako Zakonom nije propisano da koje od tih poslova obavlja kantonalni sud;
   g) da obavlja poslove upisa u registre pravnih osoba i
   h) da obavlja druge poslove propisane Zakonom.


   

  648 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1